<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Daniel-Naesse1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpgNorge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Norge har hengt etter med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter fordi det kreves innlemmelse i EØS-avtalen før gjennomføring i norsk rett. 

I høringsnotat utstedt 11. mai 2016 legger regjeringen opp til at tilslutning til EUs finanstilsynssystem etablert i 2011 skal behandles av Stortinget for innlemmelse i EØS-avtalen i løpet av høsten 2016. 

Dette gjelder for:

 • Bank (EBA - European Banking Authority),
 • Forsikring- og pensjon (EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority)
 • Verdipapirmarkedet (ESMA - European Securities and Markets Authority
 • Råd for systemrisiko (ESRB - European Systemic Risk Board)

Felles for disse er at EUs organer gis direkte vedtaksmyndighet overfor både enkeltinstitusjoner og det norske Finanstilsynet. På grunn av dette krever innlemming av regelverkene i EØS-avtalen ¾ flertall i Stortinget.

Hensikten med opprettelse av EUs finanstilsynssystem er hovedsakelig behovet for felles forståelse og lik anvendelse av det finansregulatoriske regelverket i EU. Etterhvert som Europa beveger seg gradvis mot målet - et fullstendig felles finansregulatorisk system (“single rulebook” - vil dette behovet bare bli viktigere. Ulik forståelse av regelverkene vil eksempelvis kunne føre til at verdipapirforetak etablerer seg i land med mindre strikt regelverk, for så å melde grensekryssende virksomhet. For å oppnå dette, skal EBA, EIOPA og ESMA utarbeide og utgi fortolkningsdokumenter, retningslinjer og anbefalinger som skal benyttes av det enkelte lands tilsynsmyndigheter. Den direkte vedtaksmyndighet som ligger hos EU-tilsynene er kun ment å anvendes i unntakstilfeller.

 Videre behandles innlemming av følgende regelverk i høringen:

 • EMIR (European Market Infrastructure Regulation) som innfører krav til clearing / krav til sentral motpart og rapporteringsplikt for derivater
 • Shortsalgforordningen - innfører rapporteringskrav, begrensninger på udekket shortsalg samt gir ESMA mulighet for å forby shortsalg under “exceptional circumstances”
 • Forordning om kredittratingbyråer som gir strengere krav til slike selskaper (“CRA II” CRA III” forordningene)
 • AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers),som riktignok allerede i stor grad er gjennomført i Norge gjennom AIF-loven.

Totalt behandles nå 31 rettsakter fra EU.

Finansregulatorisk tsunami i vente
Det vil fortsatt være nærmere 150 rettsakter fra EU som ikke er gjennomført i Norge.

Det er grunn til å tro at godkjennings- og innføringshastigheten nå vil øke betraktelig ettersom man har oppnådd enighet mellom EU og Norge for hvordan dette skal gjennomføres.

Blant regelverkene som må ventes å skulle innføres i løpet av de nærmeste årene er blant annet:

 • MiFID II - ytterligere krav til verdipapirforetakene
 • IDD - innfører “MiFID-lignende” krav til salg av forsikringsprodukter
 • PRIIPS - innfører krav til informasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter
 • BRRD - Regelverk for forsvarlig avvikling av banker i en krisesituasjon. Består av tre deler som dekker hhv. forebygging, tidlig inngripen og kriseløsning. Viktige elementer er Bail-In, innskuddsgarantiordningen og gjenopprettingsplaner. Banklovkommisjonen arbeider for tiden med lovforslag for gjennomføring av direktivet i norsk rett.
 • MAD / MAR (Market Abuse Directive / Regulation) - ytterligere tiltak mot hvitvasking, innsidehandel og markedsmanipulasjon.
Ønsker du nærmere informasjon eller har spørsmål knyttet til saken – ta gjerne direkte kontakt med meg.

Mail: daniel.naesse@pwc.com

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Åpenhetsloven - strengere krav til virksomhetenes kontroll med verdikjeden

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 9. juni, og ikrafttredelsesdato er ennå ikke klar. Innholdet i loven er imidlertid klart, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen