<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innføring av SAF-T. Don't panic!

‹ Tilbake til artikler

Marit-Torkil.jpg

Innføring av SAF-T i Norge har vært en “snakkis” den siste tiden. Vi har sett artikler i både DN og tett oppfølging fra Regnskap Norge. I tillegg er det mange som tilbyr å hjelpe selskaper med å bli SAF-T compliant før fristen. Vi opplever stadig spørsmål både om når kravet til rapportering på SAF-T vil inntre og ikke minst hva det betyr for den enkelte virksomhet. Vårt råd til dere er: “don’t panic”. Kravet til å rapportere på SAF-T formatet er minst utsatt til 1. januar 2019.

Hva er SAF-T?

SAF-T er en forkortelse for “Standard Audit File - Tax” og bygger på en OECD mal. Det er flere land i europa som har innført en form for SAF-T rapportering. Et fellestrekk for disse ordningene er at de er lite standardiserte ved at ingen av dem er like.

I forbindelse med digitalisering og automatisering av kontroller vil skattemyndighetene be om at regnskapsopplysninger blir innrapportert elektronisk på et gitt format. I første omgang er dette begrenset til at skattemyndighetene ved en kontroll vil kunne be om at regnskapet (hovedbok, kunde- og leverandørreskontro) leveres i et xml. format til skatteetaten. Leveringen skal skje via Altinn.

I første omgang vil kravet til rapportering i xml. formatet være begrenset til merverdiavgiftskontroller. Omfanget av hva som leveres og når det leveres vil utvides med tiden og er illustrert nedenfor:

Illustrasjon.png

SAF-T rapportering tidligst obligatorisk fra 1. januar 2019?

Forslaget til forskrift som ble sendt på høring i 2016 la opp til en ikraftredelse fra 1. januar 2017.  Foreløpig er forskriften ikke vedtatt og det er usikkert om den vil tre i kraft 1. januar 2018 eller 2019. Forslaget ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet og det er uklart når arbeidet ferdigstilles.

Skattedirektoratet har overfor Fianansdepartementet foreslått at de bokføringspliktige gis minst ett års tid til å implementere kravene etter at forskriften eventuelt er endret. Dersom forskriften endres før årsskiftet, vil det da bli en pliktig innføring fra 1. januar 2019. Inntil det foreligger en beslutning fra Finansdepartementet vil ordningen være frivillig.

Fordeler og ulemper med SAF-T rapportering

Et av formålene med SAF-T formatet er å etablere en standardisert mal for utveksling av regnskapsinformasjon mellom selskaper og andre interessenter. SAF-T vil også kunne gjøre prosessen med å bytte regnskapssystem enklere.

For skatteetaten innebærer rapportering via SAF-T muligheter til å automatisere kontroller. Det vil igjen innebære at det kan bli langt flere kontroller av avgiftspliktige. Etter vårt syn bør selskapene derfor utføre mer automatiserte kontroller med sitt regnskap selv. Dette for å unngå unødvendig etterberegning ved kontroller. Når skattemyndighetene kommer på merverdiavgiftskontroll bør de mest elementære avvik allerede være håndtert.

For revisor vil det også være en fordel å kunne ta ut regnskapsdata på et standardisert format. Dette vil forenkle  revisors mulighet til å gjøre standardiserte analyser. Noe som vil gi verdi som revisjonsbevis, men ikke minst være gjenstand for verdi for revisjonskunden.

Hva er viktig å huske på?

I utgangspunktet har skatteetaten sett for seg at systemleverandørene sørger for at regnskapssystemene er i stand til å levere informasjon i et xml.format. Det som er viktig å merke seg er at dette er først og fremst et krav til systemleverandørene. Dvs. de må legge til rette for SAF-T. De som eventuelt kan ha utfordringer med å være i samsvar er de selskapene som er døtre av internasjonale foretak eller har egenutviklede systemer. Her må det skreddersøm til for å sikre compliance, men vi vil fortsatt si “don’t panic”.

Kravet om å kunne levere inn regnskapsinformasjon på SAF-T-format gjelder i første omgang bare ved bokettersyn og bare for perioden etter ikraftsettelse. I tillegg har vi gjennom dialog med skatteetaten fått bekreftet at det vil være compliant å kunne produsere regnskapsinformasjonen på SAF-T-format i rimelig tid etter varsel om bokettersyn. Det er også flere uklarheter i høringen. F.eks. detaljeringsnivå innenfor bank/finansforetak og telecom. Etter vårt syn, bør skatteetaten klargjøre dette før kravet iverkesettes. Det kan også  være hensiktsmessig at de fleste avklaringer er gjort de bokføringspliktige  investerer store summer i skreddersydde SAF-T-løsninger.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattedirektoratet avklarer SAF-T for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

Skattedirektoratet har nylig publisert en prinsipputtalelse om kravet til SAF-T regnskap for finans- og forsikringsnæringen. Uttalelsen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T et år senere - er du klar for fortsettelsen?

I 2020 ble SAF-T obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper, i 2021 ble ny online mva-registreringsløsning lansert og fra 2022 har ...

Les artikkelen