<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2017: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Therese Karoline Larsen , 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem kl. 10.00 i dag, og i det følgende får du de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatningsområdet. Kort fortalt innebærer forslagene redusert skatt på alminnelig inntekt, økt trinnskatt, innstramming for beskatning av aksjeinnteker, samt noen andre mindre justeringer.

Satser og innslagspunkter

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 25 % til 24 % for personer.
 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskaper, gevinster ved realisasjon av aksjer og andeler økes fra 1,15 til 1,24. Dette medfører at marginalskattesatsen på utbytte mv. økes fra 28,75 % til 29,76%.
 • Den nedre grensen for trygdeavgift økes med kr 5 000, det vil si fra kr 49 650 til kr 54 650. Frikortgrensen økes tilsvarende fra kr 50 000 til kr 55 000.
 • Det foreslås endringer i trinnskatten på personinntekt (brutto lønn, næringsinntekt fra selvstendig næringsvirksomhet og pensjon). Selve beskatningsgrunnlaget er ikke foreslått endret. Vedtas endringene, vil personskattesatsene bli slik:
Innslagspunkt   Sats 2017   Sats 2016
Under 164 100   0   0
kr 164 100 - 230 950   0,93 %   0,44 %
kr 230 950 - 580 650   2,41 %   1,7 %
kr 580 650 - 934 050   11,52 %   10,7 %
kr 934 050 -   14,52 %   13,7 %

 

 • Resultatet blir lavere marginalskattesatser med 0,2% når en ser endringer i trinnskatten og skattesatsen på alminnelig inntekt samlet:
    2017   2016
Lønn   46,7 %   46,9 %
Pensjon   43,6 %   43,8 %
Næringsinntekt   49,9 %   50,1 %

Det er foreslått at endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Fradrag

 • Regjeringen foreslår at det innføres et generelt skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til tillitsvalgte utøvelse av fagforeningsverv, forutsatt at kostnadene som dekkes er tilstrekkelig nært knyttet til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Slik kostnadsdekning vil være fradragsberettiget for arbeidsgiver og det skal ikke svares arbeidsgiveravgift.
 • Maksimalt minstefradrag foreslås økt fra 43% til 44%, med en øvre grense på kr 94 750 for lønnsinntekter og kr 75 000 for pensjonsinntekter.
 • Personfradraget foreslås lønnsjustert fra kr 51 750 i klasse 1 og kr 76 250 i klasse 2 (2016) til kr 53 150 i klasse 1 og kr 78 300 i klasse 2
 • Som følge av at avgiftene på drivstoff er foreslått økt, så økes satsene i reisefradraget med kr 0,06 per kilometer til henholdsvis kr 1,56 per kilometer inntil 50 000 kilometer og til kr 0,76 per kilometer inntil 75 000 kilometer i reiseavstand. Bunnbeløpet holdes uendret på kr 22 000.
 • Skattefradraget for pensjonister foreslås satt til maksimalt kr 29 940 og innslagspunktene for nedtrapping i trinn 1 og trinn 2 i økes til henholdsvis kr 188 700 og kr 284 350
 • Skattefri nettoinntekt i reglene for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt foreslås økt fra kr 139 400 til kr 143 150 for enslige og fra kr 128 150 til kr 131 600 for gifte.

Det er foreslått at endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Formueskatt

Formueskattesatsen forslås opprettholdt uforandret på 0,85 %. Bunnfradraget for formuesskatten foreslås økt fra kr 1,4 mill til kr 1,48 (for ektepar fra kr 2,8 mill til kr 2,96 mill).

Regjeringen foreslår å innføre en verdsettingsrabatt på 10 % i formueskatten for næringsrelatert kapital, samt tilhørende gjeld for 2017. Det legges opp til at denne verdsettingsrabatten skal økes til 20 % fra 2018. Regjeringen foreslår at rabatten skal omfatte aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerligende selskaper, samt driftsmidler. Rabatten skal bare omfatte eiendeler som den formueskattepliktige eier direkte. Aksjer mv. som er eid av aksjeselskaper eller andre foretak som ikke er formueskattepliktige, er ikke omfattet. Verdien av gjeld som tilordnes eiendelene som omfattes av rabatten, er også foreslått redusert med 10 % i 2017. Den tilordnede gjelden skal utgjøre en andel av samlet gjeld som er lik andelen av de rabatterte eiendelenes brutto formuesverdi før verdsettelsesrabatt, beregnet av skattyterens samlede bruttoformue.

Næringseiendom er i utgangspunktet et driftsmiddel som vil være omfattet av den nye verdsettelsesrabatten på 10 %. Siden Regjeringen varsler at verdsettelsesrabatten skal økes til 20% fra 2018, foreslår Regjeringen å beholde dagens verdsettelsesrabatt for næringseiendom på 20 % i 2017. Det foreslås også at verdsetting av gjeld tilordnet næringseiendom eid av formueskattepliktige skattytere reduseres med 20 % for næringseiendom.

Det er foreslått at endringen av reglene om verdsetting av sekundærboliger og næringseiendom eid av ikke-børsnoterte aksjeselskaper av tekniske grunner skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2016, slik at den får virkning for aksjonærenes formuesskatt fra inntektsåret 2017.

Regjeringen foreslår også midlertidige regler for inntektsårene 2016 og 2017 om betalingsutsettelse av formueskatten i to år for eiere av virksomheter med negativt resultat i årsregnskapet for kalenderåret før inntektsåret. For at ordningen skal få virkning for forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016, er det nødvendig å behandle endringene før siste betalingstermin forfaller 15. november 2016, og vil derfor bli behandlet særskilt i Stortinget.

Det er foreslått at endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Naturalytelser

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet utarbeide et høringsnotat med forslag til forbedringer av regelverket knyttet til skatt på naturalytelser som vil sendes ut i løpet av høsten.

Aksjebeskatning

Det har skjedd endringer i beskatning av aksjer som du kan lese mer om her og her

Statsbudsjettet i sin helhet finner du her.

                                                               ***

Dette innleget er skrevet av Elin Sarai, Marta Melby og Kristine Veiteberg Braaten

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter