<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

‹ Tilbake til artikler

Stian-Pedersen1.jpgEuropean Banking Authority (EBA) publiserte nylig en undersøkelse av IFRS 9 arbeidet til 58 europeiske banker.

Undersøkelsen viser at bankene forventer vesentlig effekt på nedskrivningsvurderingene som følge av de nye regnskapsreglene:

  • I gjennomsnitt forventer bankene 18% økning i nedskrivningene som følge av implementeringen av IFRS 9
  • Forventet effekt på kapitaldekningen er en nedgang på 59 basispunkter i snitt; og
  • 75% av bankene tror det blir større svingninger i resultatene som følge av betydelig økning i tapsavsetning når et engasjement har en vesentlig økning i kredittrisiko (tapsavsetningen skal da gå fra 12 måneders forventet tap til forventet tap for hele engasjementets levetid). 

Siden undersøkelsen er basert på situasjonen til bankene i desember 2015/tidlig 2016 og bankene da var i en tidlig fase av IFRS 9 implementeringen, er det naturligvis noe usikkerhet i disse tallene. EBA understreker også at bankene fremdeles var i en tidlig fase av implementeringen. De planlegger derfor en ny undersøkelse for å få en oppdatert status på arbeidet. EBA kommer også med noen observasjoner og anbefalinger basert på det som kommer frem  i undersøkelsen:

  • Det forventes en større grad av involvering av revisjonsutvalg og styre i beslutninger fremover.
  • Bankene hadde opprinnelig planlagt parallellrapportering med IFRS 9 fra 2017, men mange planlegger nå en redusert form for parallellrapportering. EBA mener man bør være forsiktig med å nedskalere dette da det er ansett som god praksis ved implementering av nye regnskapsregler.
  • Halvparten av bankene i undersøkelsen forventes å fortsette sikringsbokføringen etter de gamle reglene (IAS 39) som er en tillatt overgangsbestemmelse. Selv om bankene velger denne løsningen vil IFRS 9 medføre vesentlige nye notekrav også for sikringsbokføring etter reglene i IAS 39.
  • EBA understreker viktigheten av å tenke modellvalidering underveis i prosessen. Mange av bankene hadde ikke ansett dette som en nøkkelrisiko i prosessen og det understrekes at validering er viktig for å sikre nøyaktig og konsistent bruk av modellene.

Samtidig sendte BIS i oktober 2016 ut høring på forslag til overgangsregler for beregning av kapitaldekning ved innføring av IFRS 9.

Som undersøkelsen viser vil IFRS 9 få store konsekvenser for bankene fremover, og det forventes derfor informasjon om forventede effekter av IFRS 9 i bankenes regnskap fremover. ESMA har publisert en uttalelse på fokusområder i IFRS 9 implementeringen som understreker at det forventes følgende informasjon i bankenes regnskap fremover:

  • 2016 årsregnskapet bør inneholde informasjon om implementering med fokus på viktige endringer for banken og tidslinje for implementering, samt gi informasjon om mulige effekter (basert på tilgjengelig informasjon)
  • I kvartalsrapportene i 2017 bør informasjonen fra 2016 årsregnskapet oppdateres etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig
  • Når 2017 årsregnskapet publiseres skal banken allerede være i gang med IFRS 9, og det forventes da full informasjon om effektene av IFRS 9-implementeringen.

Parallelt med IFRS 9 arbeidet bør det derfor også være fokus på hvilken informasjon som skal gis til markedet om status på implementeringen, og forventede effekter IFRS 9 vil ha på resultater, egenkapital og kapitaldekning.

 
Stian Pedersen

Stian Pedersen

Jeg heter Stian Pedersen og har jobbet i PwC siden 2009. I PwC jobber jeg med revisjon og transaksjonsrådgivning, med et fokus mot finansforetak (bank, verdipapirforetak, finansiering og forsikring). Mine faglige interesseområder er knyttet til finansiell rapportering, kapitalforvaltning, verdsettelse og internkontroll innenfor disse områdene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen