<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

bjornar-elverhoy.jpg ‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om eiendommen brukes i mva-pliktig virksomhet. Resultatet er i strid med praksis fra Skatteetaten der mva-fradrag i slike tilfeller tidligere er godtatt.

Dommen fra Høyesterett

Høyesterett avsa den 29. september 2017 dom i «Skårer Syd Holding-saken». Selskapet hadde pådratt seg kostnader til advokater og andre rådgivere i tilknytning til kjøp av et eiendomsselskap. Eiendomsselskapet var frivillig mva-registrert for utleie av lokaler.

Høyesterett konkluderte med at selskapet ikke hadde rett til mva-fradrag på oppkjøpskostnadene. Dette ble begrunnet med at kjøp av aksjer er unntatt fra merverdiavgift. Kostnadene knyttet seg derfor til en mva-unntatt transaksjon, ifølge Høyesterett. Selskapet ble ikke hørt med at kostnadene i realiteten hadde tilknytning til etablering og fortsettelse av mva-pliktig utleievirksomhet.

Skatteetatens praksis

Skatteetaten godtok i en publisert uttalelse (BFU) fra 2007 at det gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Ifølge uttalelsen ble mva-fradrag godtatt med samme prosentandel som det var mva-pliktige leietakere i det oppkjøpte selskapet.

Vi kjenner til at mange andre eiendomsselskaper har fått mva-fradrag for oppkjøpskostnader med grunnlag i denne uttalelsen. Høyesterett på sin side mente at Skatteetatens praksis ikke kunne tillegges betydning, og konkluderte derved med et klart nei til mva-fradrag.

Kjøp og salg av aksjer likestilles

Selskapet hadde anført at kjøp av et AS burde gi rett til mva-fradrag, selv om salg av AS eventuelt ikke gir mva-fradrag. Dette ble avvist av Høyesterett. Domstolen mente at kjøp og salg av aksjer kommer i samme stilling. Transaksjonene er i begge tilfeller unntatte fra merverdiavgift. Høyesterett mente derfor at det ikke foreligger mva-fradrag ved verken kjøp eller salg av aksjer.

Uttalelsene i dommen synes å gjelde generelt for kjøp og salg av aksjer, selv om den konkrete saken gjaldt kjøp av et eiendomsselskap. Det er derfor grunn til å tro at domstolens syn også vil bli lagt til grunn ved kjøp og salg av selskaper i andre bransjer enn eiendom.

Dommen er begrunnet med at kjøpet av tjenestene kun var relevant for aksjekjøpet og at rådgivningen ikke var kommet den avgiftspliktige virksomheten til gode. Dersom tilsvarende kostnader er relevante for og kommer den avgiftspliktige virksomheten til gode, kan det etter mitt syn fortsatt argumenteres for fradrag.

Tilleggsskatt

I dommen fastholdes ilagt tilleggsavgift (nå tileggsskatt) med 20 %, da Skårer Syd Holding AS ikke hadde gitt noe informasjon om fradraget til skatteetaten ved levering av momsoppgaven. I den grad selskaper mener å ha kostnader som er relevante i forbindelse med oppkjøp, anbefaler jeg å utarbeide et utfyllende følgeskriv som sendes sammen med skattemeldingen.

Når har innkjøpte tjenester tilknytning til en aksjetransaksjon?

Høyesteretts dom gjelder bare for innkjøpte tjenester med tilknytning til kjøp (eller salg) av aksjer. Man kan tenke seg at ulike rådgiverkostnader for et eiendomsselskap i første rekke har tilknytning til den mva-pliktige utleievirksomheten, men at de også vil ha nytte ved et eventuelt fremtidig salg. I slike tilfeller blir det et vurderingsspørsmål om kostnadene rammes av Høyesteretts fradragsnekt i den nye dommen.

Hva med kostnader til restrukturering?

Restruktureringer av konserner kan innebære både kjøp, salg, fisjoner og fusjoner av selskap. Vil Høyesteretts fradragsnekt få betydning for slike tilfeller

Høyesteretts dom sier ikke noe om fisjoner, fusjoner og lignende restruktureringer. I Skatteetatens praksis har mva-fradrag for slike kostnader i mange tilfeller blitt godtatt. I en dom fra lagmannsretten i 2016 ble det godtatt mva-fradrag for kostander pådratt under restrukturering, i den grad kostnadene ikke var direkte knyttet til aksjesalg. Anke over dommen ble nektet fremmet for Høyesterett, og dommen er derfor rettskraftig.

Dette tilsier at det fortsatt foreligger rett til fradrag for kostnader knyttet til restrukturering, i alle fall til en viss grad. Hvor grensen går vil være usikkert og jeg anbefaler å sende inn følgeskriv til skattemeldingen for å unngå tilleggsskatt.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter ...

Les artikkelen