<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reduksjon av mva-sats fra 12 % til 6 % - er det et hjelpetiltak?

‹ Tilbake til artikler

I forbindelse med krisepakken som ble vedtatt av Stortinget 21. mars, ble det bestemt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 8 % fra 1. april. Stortingets vedtak baserte seg på Regjeringens forslag av 16. mars 2020, som vi tidligere kort har kommentert i en samleblogg. 

Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet ble presentert av Regjeringen i statsråd fredag 27. mars 2020. Av proposisjonen (Prop. 67 S (2019-2020) fremgår det at den lave satsen i merverdiavgiften er foreslått redusert videre fra 8 til 7 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. 

Den 31. mars 2020 vedtok Stortinget å redusere den lave satsen ytterligere til 6 %. Satsendringen gjelder fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. 

Etter å ha diskutert oppfølgingen av forslaget med Skatteetaten stiller vi spørsmålet om dette egentlig er et hjelpetiltak. Det er usikkert om leverandørene beholder differansen mellom 12% og 6% mva. Det må foretas kostbare oppdatering av ERP-systemer for en begrenset tidsperiode. I tillegg er dette bransjer hvor forskuddsfakturering er vanlig. Avgiftssatsen bestemmes av når en reise gjennomføres, og erfaringsmessig har differanser ved endringer i sats vært tilnærmet umulig å innkreve fra kundene. Denne midlertidige satsøkningen vil derfor kunne medføre merkostnader for næringslivet, og vi oppfordrer politikerne til å gi noen klare føringer om forståelsen av forslaget.

Hvem omfattes av endringen?

Tilbydere av følgende tjenester berøres av satsendringen:

  • Persontransport og formidling av persontransport (passasjer i bil på ferge, drosjeturer, busstur, etc.)
  • Transport av kjøretøy på fartøy 
  • Leie av hotellrom
  • Kinobilletter
  • Museumsbilletter
  • Inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentra 
  • Adgang til fotballkamper, håndballkamper, og øvrige idrettsarrangementer.

Hvordan få utbetalt differansen?

Reduksjonen i satsen er foreslått fra 1. april 2020. Dette vil innebære at virksomheter i for eksempel reiselivet vil få en avgiftsfordel tilsvarende differansen mellom 12% og 6%. 

Det er leveringstidspunktet som er avgjørende for mva-satsen på reiser og kulturarrangementer. Dette er tjenester som i stor utstrekning blir fakturert på forskudd. Følgelig vil en flyreise solgt i februar med avreise i april, nå omfattes av satsreduksjonen. Jeg oppfordrer derfor alle bedrifter hvor dette er aktuelt om å kartlegge salg hvor mva-satsen kan reduseres. Dersom mva er oppkrevd med for høy sats i tidligere terminer, bør det sendes inn en tilleggsmelding for mva-oppgaven, slik at differansen kan komme til utbetaling.

Kan virksomhetene beholde differansen?

Normalt tilfaller uriktig oppkrevd merverdiavgift staten, med mindre selger retter “feilen” ved å utstede nytt salgsdokument til kjøper - og da med 6 %. I tillegg kreves normalt at selger betaler tilbake den uriktig oppkrevde avgiften til kjøper. 

Imidlertid vil en slik retting (nytt salgsdokument og tilbakebetaling til kjøper) uthule hele poenget med avgiftslettelsen i dette tilfellet, som er å lette avgiftsbyrden for selger (drosjesjåføren, hotellet, etc). Vi oppfatter dette tiltaket som en hjelpepakke til selger og ikke til kjøper.

Imidlertid har Skatteetaten tidligere signalisert at dette kan innebære et tilskudd som må notifiseres ESA, og forstår at Finansdepartementet  ikke har sendt slik notifikasjon. Som kommentert i vår blogg om statsstøtte i krisetider, er EØS-avtalen relativt fleksibel når det gjelder statsstøtte for å bøte på ekstraordinære hendelser, men gjennomføringen av tiltaket må uansett ivareta hensynet til fri konkurranse. ESA har uansett indikert at de er klare til å behandle notifikasjoner på kort varsel, så det er grunn til å tro at en avklaring derfra kommer ganske raskt.  

Videre har våre kontakter signalisert at det kan være et spørsmål om kundene vil kreve tilbakebetalt differansen i sats. Hvis, det åpnes for en slik tilbakebetaling til kundene, vil ikke krisetiltaket innebære noen lettelse for næringslivet, men snarere merarbeid med oppfølging av alle kunder. 

Kunders fradragsrett

Det mest overraskende var likevel at Skatteetaten signaliserte at det var et spørsmål om kunder (avgiftspliktige sådan) ville ha rett til fradrag med 12% mva hvis selger kun innberettet 7%, selv om det fremgår 12% av salgsdokumentet. For å illustrere dette ønsker jeg å bruke et eksempel. Hvis jeg har vært på en flyreise i april, som er forskuddsbetalt i januar og salgsdokumentet er oppkrevd 12% mva har PwC har fradragsført mva.Hvis signalene fra skatteetaten skal tas bokstavelig, må PwC vurdere fradragssatsen på alle slike reiser Dersom satsreduksjonen skal være en del av en tiltakspakke for næringslivet, kan det ikke innebære at alle næringsdrivende skal sitte og vurdere hver faktura det siste halvåret og vurdere om fradraget er i behold, eller om det skal manuelt justeres til 6%. Det kan ikke være meningen at næringslivet skal bruke ressurser på den type aktivitet nå. Jeg vil understreke at dette nok er mest av teoretisk interesse, da det i all hovedsak ikke gjennomføres reiser i disse korona-tider.

Satsen må oppdateres i ERP systemet nå

Siden mva satsen nå er vedtatt redusert til 6%, innebærer ikke det at næringslivet kan fortsette å oppkreve 12% mva. Følgelig, må satsen oppdateres i ERP-systemet til leverandørene. Slike oppdateringer innebærer ofte konsulenttid og  en tilhørende kostnad for næringslivet. I tillegg må alle kunder nå enten endre sine ERP-system, eller foreta manuelle justeringer slik at det ikke fradragsføres mer mva enn det som angis på fakturaen.

Satsendringen er midlertidig

Det fremgår av Stortingets anmodningsvedtak nr. 443 (2019-2020) at den lave satsen i merverdiavgiften er vedtatt redusert videre fra 8 til 6 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. 

Jeg synes at det er overraskende om politikere eller Skatteetaten tror at det hjelper å redusere mva satsen på reiser, hotell, kino m.v. nå for å øke etterspørselen. Det er ikke på grunn av prisen at jeg og andre ikke reiser, bor på hotell eller er på kino i disse korona-tider. Etter mitt syn, burde bransjen fortsatt å fakturere med 12%, men kun innrapportert med 6%, dersom dette skulle vært et reelt tiltak.

Forskuddsfakturering - en tapsbombe

Som nevnt over, er det avgiftssatsen på reisetidspunktet som bestemmer avgiftsbehandlingen. Det er adgang til å forskuddsfakturere for reiser for cirka et år. Dersom jeg bestiller en reise i desember fra og med 1. april, vil det innebære det at reiseoperatøren må fakturere med 6% mva - dersom Stortinget vedtar Regjeringens forslag av 27. mars 2020. Imidlertid blir reiseoperatøren ansvarlig for å innberette 12% mva til Skatteetaten dersom reisen gjennomføres i desember, hvis satsen har økt igjen. I praksis har det vist seg svært kostbart å forsøke å hente inn igjen slike satsøkninger fra kundemassen. Vi anbefaler derfor at det kommer tydelige retningslinjer fra politisk hold på at det gjøres unntak fra kravet om å betale differansen i forbindelse med endring av sats knyttet til korona-krisepakken.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen