<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

unnamed (1).png ‹ Tilbake til artikler

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) trer i kraft i EU fra 3. januar 2018. Den norske implementeringen er forsinket og forventet gjennomført i norsk rett i løpet av annet halvår 2018. For å sikre norske aktørers konkurransekraft og sikre en viss harmonisering i mellomtiden har Finanstilsynet vedtatt Forskrift til MiFID II som hensyntar noen av kravene.

Hva er MiFID II?

MiFID II er et omfattende regelverk som vil endre sentrale spilleregler og påvirke både fremtidige strategier og forretningsmodeller innenfor finanssektoren. Formålet med MiFID II er å fremme økt transparens, konkurranseevne og finansiell stabilitet i markedet.

Mange sentrale prosesser både for banker, verdipapirforetak og fondsforvaltere påvirkes med direktivet og erfaringen fra operasjonaliseringen i Europa har vist omfattende behov for endring. Utover investeringer i nye støttesystemer, compliancekrav og prosesser er også foretakenes inntektsstrømmer og tjenestetilbud ventet endret - også med tilhørende skatte-og avgiftsmessige konsekvenser. Vi ser at også denne delen av implementeringen innebærer betydelige investeringer i nye IT-systemer som støtter rapporteringskrav og interne prosesser.

Vi ser at mange av reglene har som formål å dokumentere og klargjøre mulige interessekonflikter i institusjonene. I tillegg innføres et krav om minst årlig å oppdatere og dokumentere mulige interessekonflikter og rapportere disse til styret i hvert enkelt foretak. Økte krav til foretakenes dokumentasjon og interne vurderinger vil også følge av at de særnorske reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 8 foreslås opphevet. Det er forventet at det blir opp til foretakenes egne vurderinger hvilke instrumenter og hvilken bindingstid som vil være å anse som akseptabelt. Dette er også forventet gjenspeilet i vurdering av interessekonflikter og informasjon til kundene.

Vi har oppsummert tre viktige områder for finansforetak som vil bli påvirket av det nye direktivet:

Transaksjonsrapportering

Konseptet om transaksjonsrapportering ble først introdusert med MIFID I i 2007. Man søkte å øke markedets transparens og gjøre det mulig for myndighetene å oppdage og undersøke potensielt markedsmisbruk og tilliten til markedet. MIFID II tar det flere skritt videre og krever at flere markedsplasser, finansielle instrumenter og transaksjoner rapporteres løpende. Ikke bare myndighetenes mulighet til å overvåke markedets integritet øker med disse kravene, men også andre markedsaktørers anledning til å få innsikt i markedsmekanismene øker og dynamikk er forventet endret.

Kostnader og gebyrer for kundene

MIFIDII introduserer også nye krav overfor foretakenes informasjon til kundene hva gjelder deres kostnader knyttet til deres investeringer. Ikke minst, hvem som tjener hva. Som for kravet til transaksjonsrapporteringer er dette forventet å kreve betydelige forbedret transparens. For institusjonene innebærer det også økte krav til institusjonenes interne prosesser og IT-systemer.

Nye krav inkluderer at foretaket må blant annet:

  • oppgi detaljert informasjon om kostnader og gebyrer.
  • oppgi kostnader/gebyrer i både absolutte og prosentvise verdier (med kumulativ effekt).
  • informere kundene både ved avtaleinngåelse og løpende
  • presentere mottatte betalinger (inntekter) fra tredjepart eksplisitt i enhver publisering av kostnader knyttet til investeringen.
  • utarbeide rimelige estimater der faktiske kostnader ikke er tilgjengelige. “Beste resultat”

“Beste ordre”

MiFID II legger også terskelen høyere hva gjelder kravet om beste resultat ved utførelse av ordre. Kravet innebærer at alle tilstrekkelige tiltak skal være hensyntatt for å sikre kundenes interesser og beste ordre. Vurderinger knyttet beste ordre må gjøres konkret iht til hver enkelt markedsplass og hvert enkelt finansielt instrument.

Seminar og 1-2-1 samtaler

I lys av de nye reguleringene inviterer vi til seminar og 1-2-1 samtaler for å diskutere konkrete problemstillinger og potensielle løsninger som kan gjøre ditt foretak bedre forberedt til å takle de nye reguleringene. Vi får besøk av tidligere EMSA-leder Laurent Degabriel og Winn Faria, begge fra PwC globalt, som byr på perspektiver på implementering av det nye regimet fra Europa. Gjennom deres erfaringer ønsker vi å sikre at ditt foretak er i forkant av utviklingen og sikrer ivaretakelse av de nye kravene så tidlig som mulig.

Dette seminaret samler relevante aktører både på tvers av finanssektoren og fra hele landet. Vi byr på lokal innsikt og åpner for innspill til tema i paneldebatten, så dine største utfordringer kan bli tatt opp og diskutert. Vi inviterer også til individuelle samtaler hvor vi kan diskuterer temaer deres virksomhet er opptatt av; hva er deres forretningsmessige og operasjonelle utfordringer, bekymringer og interesser i møte med det nye regimet?

Seminaret vil finne sted i PwC-bygget i Bjørvika torsdag 23. november fra kl 16 til 18 med påfølgende mingling og fingermat. Fredag 24. november blir det 1-2-1 samtaler med Laurent Degabriel, Winn Faria og Kjersti Aksnes Gjesdahl hvor ditt foretaks utfordringer kan diskuteres konkret.

PwC oppfordrer dere til å sende inn spørsmål til paneldebatten og avtale tid for enkelt-møter: kjersti.gjesdahl@pwc.com.

Agenda og påmelding finner du her.

For flere finansregulatoriske utfordringer holder vi deg oppdatert på finansbloggen og finreg-skolen.

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Mitt navn er Kjersti Aksnes Gjesdahl og jeg er direktør for business resilience i Risk. Jeg har lang erfaring som advokat, med særlig fokus fra finansregulatoriske temaer. Videre har jeg bred erfaring med rådgivning, management for hire-oppdrag samt ledelse innen finansiell sektor. Jeg har jobbet 2 år i PwC, og deler min erfaring som forretningsadvokat, som seniorrådgiver i Finanstilsynet og operativ erfaring fra roller som konsernadvokat, compliance-ansvarlig og CEO i verdipapirvirksomhet med våre kunder. Gjennom min yrkeserfaring har jeg opparbeidet meg omfattende kjennskap til implementeringsprosjekter og virksomhetsstyring, risikostyring og compliancebehov.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Fornyelse av kjernesystemer i bank har høy risiko og kostnad - hva må til for å bygge fremtidens bank?

De siste tiårene har finansbransjen vært gjennom store endringer drevet av økt konkurranse, nye reguleringer og kunder som har andre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Klokka tikker for IT-sikkerheten hos banker som benytter transaksjonssystemet SWIFT - Kjenner du kallet?

Verdens største banktyveri ble gjennomført tidlig februar 2016. Da kompromitterte hackere flere systemer i sentralbanken i Bangladesh og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

AML Risikoanalyse for dummies

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro ...

Les artikkelen