<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gladnyhet! Forslag om økt fleksibilitet i arbeidstidsreguleringen

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture

Arbeidstidsutvalget leverte sin innstilling om arbeidstid i går. Her får du en kjapp innføring i forslagene.

Arbeidstidsutvalgets mandat og innstilling

Arbeidstidsutvalget ble oppnevnt 15. august 2014 for å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, samt for å legge til rette for heltid. Utvalget leverte sin innstilling om arbeidstid i går, og innstillingen inneholder forslag til ulike tiltak som vil kunne øke fleksibiliteten og avtalefriheten for både arbeidstakere og arbeidsgivere, samtidig som det potensielt kan føre til økt bruk av heltidsstillinger. Videre inneholder utredningen et utkast til forenklet lovtekst som er ment å gjøre arbeidstidsbestemmelsene klarere og mer leservennlige. 

Ledende- og særlig uavhengig stilling

Utvalget foreslår å videreføre ordningen hvor ansatte i ledende- og særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, men da slik at vilkårene for henholdsvis ledende- og særlig uavhengig stilling skal presiseres i lovteksten. Formålet er å tydeliggjøre når det skal være anledning til å benytte disse unntakene fra arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid og overtid. Min erfaring så langt er at dette vil være presiseringer til gode for både arbeidsgiver og arbeidstaker, da dagens praksis nok strekker unntaket lenger enn forutsatt. 

Det er videre foreslått at det skal utarbeides en veileder til bestemmelsene, samt at det uttrykkelig skal fremgå av arbeidsavtalen at arbeidstakeren er unntatt fra arbeidstidsreglene som følge av sin ledende- eller særlig uavhengige stilling. Med tydeligere vilkår, og sammen med veiledningen, tror jeg at bruken av unntaket vil stå mer i stil med arbeidsmiljøloven og dens forutsetninger. 

Utvalget foreslår videre at arbeidstaker som har en «delvis uavhengig stilling», skal ha adgang til å avtale med arbeidsgiver at arbeidstakeren kan unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Avtaleadgangen vil imidlertid ha visse begrensninger som eksempelvis:

  • Samlet arbeidstid skal ikke overstige 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker.
  • Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.
Med den foreslåtte reguleringen vil da i bunn og grunn både arbeidstaker og arbeidsgiver gis en videre anledning til å bruke unntaksinstituttet, samtidig som det etableres klare rammer for bruken av unntakene. 

Turnus- og skiftordninger

Hvor det arbeides skift eller turnus foreslås det at arbeidsgiver skal gis adgang til å gjennomsnittsberegne den alminnelig arbeidstid, samt nedkorte den daglige arbeidsfrie perioden, uten å måtte inngå avtale om dette med henholdsvis arbeidstakerne eller de tillitsvalgte. Det er foreslått følgende begrensninger for denne adgangen:

  • Den daglige arbeidsfri perioden skal ikke være kortere enn 9 timer.
  • Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av en uke.
  • For ulike skift/turnusordninger skal den alminnelige arbeidstiden i gjennomsnitt over en periode på høyst 4 uker ikke overstige 38 eller 36 timer.
De foreslåtte endringene gir arbeidsgiver større fleksibilitet, men i et bredere perspektiv er det slett ikke sikkert at dette egentlig er til ugunst for arbeidstakere all den tid denne økte fleksibiliteten kan være et egnet virkemiddel til å skape flere heltidsstillinger. 

Medleverordninger

Det er foreslått å utvide adgangen til bruk av medleverordninger, hvor arbeidstakeren i perioder bor sammen med personer med rus- eller atferdsproblemer. Medleverordninger innbefatter omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, og forslaget medfører at flere institusjoner skal kunne benytte slike ordninger dersom omsorgs- eller behandlingsopplegget krevet det. Både med brukerne og de respektive arbeidstakerne i fokus mener jeg at forslagene er gode, all den tid dette er grupper med behov for individuelle tilpasninger. Det foreslås samtidig at det skal settes strengere rammer for arbeidstiden for medleverordningene.

Nattarbeid

Etter dagens arbeidstidsregulering er arbeid mellom kl. 21:00 og 06:00 klassifisert som nattarbeid og ikke tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Det foreslås at arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale at deler at arbeidet legges til tidsrommet mellom kl. 21:00 og 23:00 uten at arbeidet skal regnes som nattarbeid. Arbeidstaker skal imidlertid si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle.

1/3-regelen i petroleumssektoren

I henhold til den nærværende rammeforskriften for petroleumssektoren skal den arbeidsfrie perioden mellom to oppholdsperioder offshore ha en sammenhengende varighet på minst 1/3 av den sist avsluttede oppholdsperioden. Utvalget foreslår at 1/3-regelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som er omfattet av en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern. 

NOU 2016:1 kan leses i sin helhet på:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/

Stian Hasli Hansen

Stian Hasli Hansen

Hei, jeg heter Stian Hasli Hansen og arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. Jeg har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overenstemmelse med krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler, og har bred erfaring med arbeidsrettslige spørsmål av internasjonal karakter. Jeg har skrevet om arbeidstid i lovkommentaren på arbeidsrett.no, og har også deltatt i oppdateringen og revisjonen av Oversikt over arbeidsretten, 4 utgave, Henning Jakhelln.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noe du leser her på bloggen er det bare å ta kontakt.
My name is Stian Hasli Hansen and I am working with the whole specter of employment law issues for Norwegian and international companies and persons. Particularly, I have experience related to assessments of whether or not employees’ salary- and working conditions are compliant with the requirements of laws, regulations and collective agreements. Furthermore, I have in depth experience related to international employment law issues and cross border employments. I have also written about working hours in the commentary to the working environment act on arbeidsrett.no, and contributed to the update and revision of Oversikt over arbeidsrettten. 4th edition, by Henning Jakhelln.

Do not hesitate to contact me if you have any questions or comments about anything you read here on the blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Husker du å oppdatere arbeidsavtalene til dine ansatte?

Svært mange arbeidsavtaler inneholder en standardklausul om at arbeidsgiver ved feilutbetalinger mv. kan foreta trekk eller korrigeringer i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gjennomføres disse regelendringene må de fleste arbeidsgivere endre sine arbeidsavtaler

Regjeringen foreslår nye regler i arbeidsmiljøloven for å gjennomføre EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv. Endringene vil ha stor betydning for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at ...

Les artikkelen