<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høringsinnspill til “VAT in the Digital Age”: behov for tilpasning av mva-systemet i EU til den nye digitale verden

‹ Tilbake til artikler

EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet “VAT in the Digital Age”, for at reglene skal stemme bedre med den digitale utviklingen, samtidig som teknologien skal hjelpe medlemsstatene å bekjempe momssvindel og gjøre det enklere for bedriftene. 

Det søkes i den forbindelse tilbakemeldinger fra alle relevante aktører på forslaget. Høringen er basert på spørreskjema og du kan dele dine synspunkter her. Det er også mulig å legge ved tilleggsdokumenter med egne synspunkter. Forslaget er åpent for innspill frem til 15. april 2022, og kommisjonen har som mål å komme med et lovforslag i løpet av tredje kvartal i år. 

Det søkes om tilbakemelding innenfor tre spesifikke områder:

1. Forslag til nye rapporteringskrav for elektronisk mva-rapportering og e-fakturering,
2. Mva-behandling av plattformøkonomi, og
3. Bruk av “single” mva-registrering i EU. 

Vi har redegjort nærmere om hva forslagene innebærer og formålet med de, nedenfor.

Formålet med endringene

Formålet med endringene er at reglene skal tilpasses et digitalt samfunn, herunder:  

  • Tilrettelegge og stimulere frihandel i EU  
  • Sørge for forenkling av administrativt arbeid og lavest mulig kostnader ved mva rapportering og betaling av mva (VAT compliance) i EU
  • Beskytte økonomiske interesser - blant annet ved å bruke teknologien til å bekjempe merverdiavgiftssvindel

Forslagene bygger på  “Action Plan for fair and simple taxation supporting the recovery”. Vi har også skrevet nærmere om disse reglene i Norges skatteblogg tidligere, og det foreslås å gjøre endringer innenfor tre hovedområder. 

Nærmere redegjørelse av forslagene

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene, og en forklaring på hva disse vil innebære:

1. Innføring av felles standarder for elektronisk rapportering av mva og e-fakturering

Flere EU medlemslandene har innført nasjonale regler for digital rapportering av mva, for å sikre inntekter under og etter COVID-19 pandemien, og ikke minst å for å støtte økonomien. Dette har medført større avstand i reglene i de ulike landene. Den ukoordinerte utviklingen medfører utfordringer i forbindelse med rapportering for bedriftene.

Digital Reporting Requirements (DRR) er en av tre foreslåtte reformområder som viser til ulike typer rapporteringskrav (f.eks. SAF-T og real-time reporting) og obligatorisk e-fakturering. Dette forslaget baserer seg blant annet på å innføre felles elektroniske rapporteringskrav i EU, slik at det oppnås rettslikhet i alle EU landene. Forslaget skal enten bare gjelde ved rapportering av grenseoverskridende transaksjoner, eller ved både grenseoverskridende og nasjonale transaksjoner. Et alternativ som også er foreslått, er å innføre et krav til oppbevaring av regnskapsmateriale elektronisk i et felles standard format, som kan leveres inn til myndighetene på etterspørsel.

Kommisjonen har uttalt at implementeringsperioden kan komme til å løpe frem til 2030, men at dette avhenger av nivået på sentraliseringen av IT-løsningene.

2. Mva-behandling av plattformøkonomi og delingsøkonomi

Det søkes erfaringer fra relevante aktører om problemer som typisk oppstår avgiftsmessig ved transaksjoner som gjennomføres via plattformøkonomi. Dagens regelverk (mva-direktivet) er dårlig rustet til å håndtere avgiftsutfordringer i disse tilfellene, og sikrer ikke rettferdig beskatning. Det foreslås at medlemslandene skal ha en enhetlig tilnærming til:

  • Hvem som anses som tilbyder ved salg via plattformer, 
  • Hva som anses som leveringssted, 
  • Klassifisering av ytelsene som tilbys, samt 
  • Hvordan omsetningen av disse skal rapporteres.


Her er planen at kommisjonen kommer med et lovforslag om endring av mva-direktivet i løpet av tredje kvartal i år. Formålet er at tilbakemeldingene skal brukes til å tilpasse reglene slik at disse tilstrekkelig regulerer alle slags type transaksjoner som finner sted via plattformer og skape rettferdige konkurransevilkår for tradisjonelle og “digitale” leverandører. 

3. Endre reglene for mva-registrering i EU

Forslaget til nye regler for mva-registrering i EU er basert på det nylig introduserte One-stop-shop løsningen, som lar bedrifter unngå flere momsregistreringer i EU for utvalgte grenseoverskridende transaksjoner (hovedsakelig salg av varer via nett til private forbrukere). Du kan lese mer om regelverket i vår blogg, her.

Det er oppstilt svært spesifikke forslag, som vil medføre store forenklinger i reglene for mva-registrering og rapportering. Dette baserer seg på å utvide omfanget av One stop shop ordningen. Forslagene innebærer at:

  • One stop shop også skal gjelde B2C salg som ikke allerede er omfattet av ordningen (f. eks. salg av elektrisitet, gass, e-mobility), samt at one stop shop kan benyttes ved noen eller alle B2B salg (f. eks. intra-Community salg av varer på kryss av landegrenser i EU mellom næringsdrivende hvor leverandøren er ikke etablert).
  • One stop shop skal gjelde ved forflytning av egne varer (som i dag medfører avgiftsplikt i alle landene som varene flyttes til, såkalt deemed intra-Community salg og kjøp av varer). Dette medføre at den næringsdrivende ikke lenger vil ha behov for å registrere seg i alle EU landene som varene flyttes til. 
  • Omfanget av import One stop shop utvides, ved at grensen på 150 EUR fjernes, og ordningen derfor kan brukes ved innførsel av alle varer (også varer med verdi over dagens grense). 

Detaljert konsekvenser er gjengitt i dette PDF dokumentet: Call for evidence for an impact assessment

Behov for tilbakemeldinger

Implementeringen av endringene vil medføre vesentlige forenklinger for foretak som driver næringsvirksomhet i EU. Kommisjonen søker tilbakemelding på disse forslagene, slik at disse kan tilpasses markedet, herunder digitaliseringen.

Din tilbakemelding kan registreres ved å svare på spørreskjema som finnes her med mulighet til å legge ved tilleggsdokumenter. Har du et eller flere forslag/kommentarer til endringene, som kan være relevant? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi søker i den forbindelse relevante tilbakemeldinger på forslagene, slik at dette kan sendes til EU-kommisjonen i et samlet forslag. 

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du har innspill eller vil diskutere potensiell innvirkning av forslagene nærmere på din virksomhet.

Diana Geilhufe

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som Direktør i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Director at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen