<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Snart tid for årsapporten 2016

Av Stian Pedersen , 8. desember 2016

Det er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som tilsynsmyndighetene legger vekt på når de foretar regnskapskontroll av noterte foretak.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

EU-kommisjonen foreslår endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler

Av Magnus Robberstad , 25. november 2016

EU-kommisjonen publiserte 23. november forslag til endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler (CRR/CRD IV). Sentrale endringsforslag inkluderer:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

Av Stian Pedersen , 14. november 2016

European Banking Authority (EBA) publiserte nylig en undersøkelse av IFRS 9 arbeidet til 58 europeiske banker.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Nye regler for krisehåndtering og innskuddsgaranti

Av Magnus Robberstad , 10. november 2016

Banklovkommisjonen la 26. oktober frem sin utredning og lovforslag for gjennomføring av EU-regelverk for krisehåndtering og innskuddsgaranti i norsk rett. Forslaget innebærer at dagens innskuddsgarantibeløp på 2 mill kroner videreføres inntil videre. Det skal videre etableres et nytt nasjonalt krisefond og regler for “Bail-in” og beredskapsplaner gjennomføres i norsk rett.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer

Av Kristine Hesjedal Twomey , 9. november 2016

EBA publiserte tidligere i høst nye anbefalinger for hvordan mislighold skal defineres. Formålet med anbefalingen er å harmonisere misligholdsdefinisjonen på tvers av EU. Finanstilsynet annonserte 3. november at de vil bekrefte overfor EBA at de vil følge opp denne anbefalingen og legge den til grunn i tilsynsarbeidet. Anbefalingene vil medføre store operasjonelle og tekniske konsekvenser for de fleste norske banker, særlig for IRB-bankene. Endringen gjelder fra 1.1.2021, men Finanstilsynet anmoder bankene om å kunne følge anbefalingen så snart som mulig.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Av Yngvar Solheim Advokat | Partner , 6. oktober 2016

I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp til innføring av en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Forslaget til modell for finansskatten har klare likhetstrekk med den danske lønnsumsavgiften som vi tidligere har skrevet om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Bank og finans

Dele artikkelen:

Anerkjennelse av andre lands motsykliske buffersats reduserer kapitalkravet for norske banker med låneengasjementer i utlandet f.o.m. 1. oktober

Av Magnus Robberstad , 30. september 2016

Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer den 28. september som gjør at norske banker kan anvende den motsykliske buffersatsen som gjelder i landet der banken har kreditteksponering. Dette innebærer at motsyklisk buffersats fastsettes individuelt for hver enkelt bank, og at den motsykliske buffersatsen vil bli lavere enn dagens 1,5 % for de fleste norske banker som har låneengasjementer i utlandet.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

Av Erik Andersen , 21. september 2016

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Av Julie Ekeland , 20. september 2016

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet mot hvitvasking vært under stadig utvikling. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt 20. mai 2015 og implementering av direktivet gjennom ny hvitvaskingslov i Norge er forventet sommeren 2017. Nye hvitvaskingsmetoder og myndighetenes bevissthet rundt slike fører til kontinuerlig utvikling av policy, nye krav til utføring av kundekontroll, transaksjonsovervåkning og tilsynspraksis for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Av Kristine Hesjedal Twomey , 15. september 2016

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene adgang til å fravike kravene til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen: