<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. Kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.
magnus.robberstad@pwc.com
Du finner meg på:

Forslag om nye regler for systemviktige banker

Av Magnus Robberstad , 23. oktober 2018


Finanstilsynet sendte fredag 19.10 ut forslag til nye regler for å identifisere systemviktige foretak som kom overraskende på bransjen. Dersom forslaget gjennomføres vil det føre til at flere regionbanker vil bli definert som systemviktige, og dermed føre til økte kapitalkrav for disse.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, Kapitalkrav, Regulering

Dele artikkelen:

Blandede følelser rundt ny forbrukslånsforskrift

Av Magnus Robberstad , 4. september 2018

Finanstilsynet har foreslått en ny forskrift som en motreaksjon til den økende bruken av småkreditt og forbrukslån blant husholdninger i Norge. Forskriften har som formål blant annet å forhindre lån med løpetid på over fem år, samt sørge for at utenlandske aktører følger norske retningslinjer. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og finansforetak som Bank Norwegian og Monobank reagerer blant annet sterkt på at det ikke er adgang til unntak fra forskriften slik det er i boliglånsforeskriften. Vi tar en kikk på hva som er positivt og negativt med den nye forskriften, samt hvilke implikasjoner den kan ha for bransjen.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Risikostyring, Bank og finans

Dele artikkelen:

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

Av Magnus Robberstad , 3. mai 2018

bannerbildet finansbloggen
Finanstilsynet har foreslått regler for å gjennomføre resterende deler av CRR/CRD IV i norsk regelverk. Ny overgangsregel er satt på vent, mens SMB-rabatten omsider blir innført.


Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Basel IV er nå ferdigstilt. Her er våre tanker om effekter på norske banker

Av Magnus Robberstad , 8. desember 2017

Etter mange utsettelser er det nå kommet til enighet om “Basel IV” reformpakken. Reformene består av vesentlige endringer i reglene for bankers kapitaldekning, og vil potensielt ha store konsekvenser på bankenes forretningsmodeller i årene fremover.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Bank og finans, Kapitalforvaltning, Kapitalmarked og børs, EU

Dele artikkelen:

Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering

Av Magnus Robberstad , 15. juni 2017

Finanstilsynet har publisert nye retningslinjer for forbruksfinansiering. De nye retningslinjene stiller krav til dokumentasjon, prosesser og rapportering som potensielt kan påvirke bankene langs tre dimensjoner;

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

EU-kommisjonen foreslår endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler

Av Magnus Robberstad , 25. november 2016

EU-kommisjonen publiserte 23. november forslag til endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler (CRR/CRD IV). Sentrale endringsforslag inkluderer:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Nye regler for krisehåndtering og innskuddsgaranti

Av Magnus Robberstad , 10. november 2016

Banklovkommisjonen la 26. oktober frem sin utredning og lovforslag for gjennomføring av EU-regelverk for krisehåndtering og innskuddsgaranti i norsk rett. Forslaget innebærer at dagens innskuddsgarantibeløp på 2 mill kroner videreføres inntil videre. Det skal videre etableres et nytt nasjonalt krisefond og regler for “Bail-in” og beredskapsplaner gjennomføres i norsk rett.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Anerkjennelse av andre lands motsykliske buffersats reduserer kapitalkravet for norske banker med låneengasjementer i utlandet f.o.m. 1. oktober

Av Magnus Robberstad , 30. september 2016

Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer den 28. september som gjør at norske banker kan anvende den motsykliske buffersatsen som gjelder i landet der banken har kreditteksponering. Dette innebærer at motsyklisk buffersats fastsettes individuelt for hver enkelt bank, og at den motsykliske buffersatsen vil bli lavere enn dagens 1,5 % for de fleste norske banker som har låneengasjementer i utlandet.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Endringer i Leverage Ratio i tredje kvartal

Av Magnus Robberstad , 6. september 2016

Beregningsmetoden for Leverage Ratio vil endres fra og med rapporteringen for tredje kvartal, noe som for de fleste norske finansforetak vil føre til en bedring i rapportert Leverage Ratio.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Av Magnus Robberstad , 21. juni 2016

Finansdepartementet endret fra 31. januar konsolideringsreglene for bankdominerte grupper, noe som fører til at finanskonsern som tidligere konsoliderte eierposten i forsikringsselskap nå i stedet kan risikovekte aksjeposten i beregningsgrunnlaget, evt. føre det som et fradrag i ansvarlig kapital dersom investeringen overstiger en gitt terskelverdi.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen