<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oppdaterte retningslinjer for internprising

‹ Tilbake til artikler

Den 20. januar 2022 publiserte OECD 2022-utgaven av retningslinjene for internprising for multinasjonale foretak og skattemyndigheter («retningslinjene»). Retningslinjene inneholder i all hovedsak en sammenstilling av retningslinjene fra 2017 og tre etterfølgende rapporter fra BEPS-prosjektet.

Retningslinjene, første gang utgitt i 1995, sammenstiller OECDs veiledning til armlengdeprinsippet. Gjennom å drøfte og illustrere ulike metoder for å fastsette armlengdes pris er retningslinjene ment å tjene som veiledning for multinasjonale foretak og skattemyndigheter ved vurdering av pris og andre vilkår i transaksjoner mellom nærstående parter. Bakgrunnen for dette er utfordringene som kan oppstå ved tolkning av armlengdebestemmelsen i artikkel 9 i OECDs mønsterskatteavtale.

De nye retningslinjene konsoliderer 2017-versjonen med de tre etterfølgende rapportene fra BEPS-prosjektet i regi av OECD/G20-landene:

  • Revidert veiledning om anvendelse av profit split-metoden (“Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method” (BEPS Action 10) publisert i juni 2018). Rapporten gir oppdatert veiledning på praktisk anvendelse av overskuddsdelingsmetoden. Overskuddsdelingsmetoden er av de anerkjente prisingsmetodene i OECD retningslinjer og kan følgelig også anvendes i Norge. Merk at norske skattemyndigheter har utvist skepsis til bruk av overskuddsdelingsmetoden, se for eksempel UTV-2020-75, med henvisning til at overskuddsdelingsmetoden kan ha trekk av globalinntektsfordelingsmetoden i strid med armlengdeprinsippet. 

  • Veiledning for skattemyndighetene om anvendelsen av tilnærmingen til såkalte «hard-to-value» immaterielle eiendeler (“Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles” (BEPS Action 8) publisert juni 2018). Rapporten tar sikte på å skape en felles tilnærming for skattemyndigheter for verdsettelse av immaterielle eiendeler som er utfordrende å verdsette (“hard-to-value”). Videre søker rapporten å legge til rette for konsistent praksis og med det redusere risikoen for dobbeltbeskatning.

  • Veiledningen for internprising av finansielle transaksjoner (“Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions” (BEPS Actions 4, 8-10) publisert i februar 2020). Rapporten definerer finansielle transaksjoner, særlig med tanke på kapitalstrukturer i internasjonale virksomheter. Den behandler spesifikke problemstillinger knyttet til prising av finansielle transaksjoner, herunder treasury-funksjoner, konserninterne lån, cash pool, sikringsinstrumenter, finansielle garantier og captive-forsikring. Rapporten behandler også fastsettelse av risikofri og risikojusterte avkastning der et tilknyttet foretak har rett til slik avkastning i henhold til retningslinjene.

Merk at OECD tidligere har klargjort at ovennevnte rapporter uansett skal forstås som en del av  retningslinjene. De nye retningslinjene inneholder derfor ikke en materiell endring, men sikrer en konsistent og enhetlig fremstilling.

For de fleste vil derfor oppdateringen medføre liten endring i praksis.

Link til retningslinjene finner du her.

Knut Olav Five Reinskou

Knut Olav Five Reinskou

Jeg heter Knut Olav Reinskou og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Til daglig bistår jeg med ulike tjenester knyttet til internprising. Det er stadige endringer i det skatterettslige regelverket som internasjonale virksomheter må forholde seg til. Det forutsetter oppdatert kunnskap og forståelse for den praktiske betydningen regelendringene vil kunne ha for den enkelte skattyter og for multinasjonale konsern i sin helhet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen