<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv rettet mot de ca 70 registrerte AIF-forvalterne med presisering om hvilke begrensninger og plikter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det. Norge har hengt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Europeiske langsiktige investeringsfond

Finansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

Den 15. april avsa den Högsta forvaltningsdomstolen dom i sak vedrørende spørsmål om svenske verdipapirfond har rett på bostedbekreftelse. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – tydeliggjøring av regler rundt godtgjørelser

EU-kommisjonen publiserte nylig en såkalt "Delegated Directive" til MiFID II. Her belyses blant annet kravet til innholdet i kriteriet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utkontraktering av compliancefunksjonen i verdipapirforetak

Finanstilsynet har besøkt verdipapirforetak rundt om i Norge og er ikke fornøyd med det de har funnet. Spesielt compliancefunksjonen er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9. Praktisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. Presentasjonene omfatter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond – Nye skatteregler fra 2016

Norske fond og investorer må forholde seg til nye skatteregler og nye rapporteringskrav fra 1. januar 2016. I tillegg må overgangsregel for ...

Les artikkelen