<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev og Line Marie Engebretsen , 20. juni 2018

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 7. mai 2018

Av: Hallvard Aarø og Kjetil Vinnes Raknerud

En eventuell grunnrenteskatt i havbruksnæringen må nødvendigvis tilpasses næringens egenart, men foreløpige indikasjoner tyder altså på at hovedtrekkene vil være de samme som i vannkraftbeskatningen.

I en pressemelding før helgen kunngjorde finansdepartementet at Regjeringen vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk fra 2020. Bakgrunnen er at man anser havbrukskonsesjonene for å være en rettighet som gir opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente), og at en del av denne ekstraordinære avkastningen bør tilfalle fellesskapet. Selv om dette foreløpig er på utredningsstadiet, er det åpenbart at innføring av en grunnrenteskatt vil få vesentlige konsekvenser for en stor og viktig næring. Etter vår mening må det være lov å stille spørsmål ved om høyere skattlegging er et fornuftig verktøy for en bransje som historisk har vist seg å ha høy risiko, være svært syklisk og kapitalintensiv - det er viktig at Regjeringen også tar hensyn til at det vil komme perioder med dårligere inntjening også innen havbruk. Regjeringen har gjentatte ganger uttalt at de har et betydelig vekstmål innenfor havbruksnæringen mht volum. Vi tror ikke økt beskatning av havbruksnæringen er veien å gå om man ønsker å tiltrekke seg kapital til nyinvesteringer - snarere tvert imot.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

Av Magnus Robberstad , 3. mai 2018

bannerbildet finansbloggen
Finanstilsynet har foreslått regler for å gjennomføre resterende deler av CRR/CRD IV i norsk regelverk. Ny overgangsregel er satt på vent, mens SMB-rabatten omsider blir innført.


Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Viktige funn fra bank- og kapitalmarkeder

Av Erik Andersen , 12. april 2018

PwCs CEO Survey 2018 understreker at den viktigste driveren for forskjeller mellom aktørers suksess, er digital transformasjon, innovasjon og drivkraft for vekst som stammer fra digital transformasjon. 

Les artikkel

Dele artikkelen:

IDD - forslag om gjennomføring på høring

Av Astrid Nyberget Hole , 23. mars 2018

Finansdepartementet og Justisdepartementet sendte nylig på høring forslag til regler for å gjennomføre Forsikringsdistribusjonsdirektivet (“IDD”) i norsk rett.  Forslagene fremgår av to ulike høringsnotater, med høringsfrist 6. og 7. juni 2018.

Les artikkel

Interesseområder: IDD, IDD-direktivet

Dele artikkelen:

Tetter hull i finansskatten

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 22. mars 2018

Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en tilpasning som kunne redusere finansskatten. Forslaget er ikke overraskende, men fører til at flere foretak blir finansskattepliktige.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Av Liv Haneberg Lundqvist , 16. mars 2018

Høyesterett avsa den 27. februar 2018 dom i Argentum-saken. Det kan ikke kreves fradrag for forvaltningshonorar som private equity fond har betalt til fondsforvalter, dersom avkastning fra investeringene som forvaltes ikke skal inkluderes når skattepliktig inntekt skal beregnes.  Forvaltningshonoraret må deles opp i en del som gjelder betaling for forvaltningstjenester og en del som er transaksjonskostnader. Hovedformålslæren kommer ikke til anvendelse.

Les artikkel

Interesseområder: private equity

Dele artikkelen:

Seminar > Styring og kontroll i norske banker

Av Henrik Bredholt Flygind , 15. mars 2018

 
PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til fagseminar som gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

Kurset vil avholdes i PwCs lokaler i Bjørvika i Oslo den 19/4 fra 9 til 15. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. I tillegg sees det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på; personvern, informasjonssikkerhet, anti-hvitvask og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP). Samlet vil dette gi kursdeltakerene et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker.  
 
Målgruppen for seminaret er alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetaks, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.
 
 
Påmelding: 
 
Foredragsholdere  
Partner Magne Sem og Direktør Henrik Flygind vil være foredragsholdere, samt spesialister innenfor regulatoriske tema som nevnt i agendaen under. 
 
 
Kursagenda: 
 1. Trender som påvirker bankhverdagen
 2. Finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll
 3. Finanstilsynets fokus ved stedlige tilsyn
 4. Internal governance
 5. Styrende dokumenter
 6. Risikostyring
 7. Compliance
 8. Utkontraktering
 9. Internrevisjon
 10. Regulatorisk tema: Personvern
 11. Regulatorisk tema: Informasjonssikkerhet
 12. Regulatorisk tema: Anti-hvitvask
 13. Regulatorisk tema: ICAAP, ILAAP & SREP
 
Magne Sem: 
Partner Magne Sem,  har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig eksternrevisor for en rekke sparebanker. Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.
 
 
Henrik Flygind: 
Direktør Henrik Flygind, statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.  I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.
 
 
 
Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, styring og kontroll

Dele artikkelen:

Hvor stor risiko kan et børsnotert selskap egentlig ta?

Av Per Fossan-Waage , 5. mars 2018

Et selskap og dets forretningsmodell er eksponert for en rekke risikofaktorer. Ofte er det primært nedsiden for selskapet – et økonomisk tap – man tenker på når det er tale om «risiko», men risiko gjenspeiler selvsagt også muligheten for høyere avkastning. I dette blogginnlegget beskriver jeg, på prinsipielt grunnlag, hva risiko innebærer for selskapet, men hovedsakelig sett fra kapital-markedets/investorenes ståsted.

Ved at selskapet ser risikoen med investorenes øyne blir det nemlig lettere for ledelsen og styret å ha et forhold til totalrisikoen som man inviterer
investorene med på. Det jeg beskriver er primært myntet på børsnoterte selskaper, men er også av interesse for unoterte selskaper.

Les artikkel

Interesseområder: næringsliv, Kapitalmarked og børs

Dele artikkelen:

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Av Max Gudmundsen , 22. februar 2018

Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å tre i kraft i løpet av andre halvdel av 2018 - er din bedrift klar?
Les artikkel

Interesseområder: overgangsregler, finas, VEDTAK, korrupsjon, Anti-korrupsjon, Risikostyring, Hvitvasking

Dele artikkelen:

Følg bloggen