<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv rettet mot de ca 70 registrerte AIF-forvalterne med presisering om hvilke begrensninger og plikter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det. Norge har hengt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kapitalforsikring – ingen endring i Skatteforliket og revidert budsjett

Det kan konstateres at det ikke kommer noen umiddelbare endringer for kapitalforsikring, men komiteen har sendt enkelte signaler som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Europeiske langsiktige investeringsfond

Finansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

Den 15. april avsa den Högsta forvaltningsdomstolen dom i sak vedrørende spørsmål om svenske verdipapirfond har rett på bostedbekreftelse. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse slått fast at det for ligningsåret 2016 ikke blir noen endring i grunnlaget skattefradraget ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse 4. mai ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FinTech - Vinn eller forsvinn

I 2008 ble det investert under 1 milliard dollar i nye FinTech-selskaper. Ved inngangen av 2015 var beløpet 12 milliarder dollar. Skal vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – tydeliggjøring av regler rundt godtgjørelser

EU-kommisjonen publiserte nylig en såkalt "Delegated Directive" til MiFID II. Her belyses blant annet kravet til innholdet i kriteriet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Solvens II - på tide å trekke et lettelsens sukk?

De større norske forsikringsselskapene var i 2015 gjennom to prøverapporteringer og tenker kanskje at det nå er mulig å trekke et ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av krav til uvektet kapitalandel

Med stadig nye regulatoriske krav, blir balansestyring mer og mer en krevende øvelse. Finanstilsynets forslag har flere viktige ...

Les artikkelen