<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Havvind og merverdiavgift - Viktige avklaringer i ny BFU

Skattedirektoratet har i en nylig publisert BFU gitt viktige avklaringer om tidsmessige begrensninger knyttet til fradragsrett for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Torvik-utvalgets innstilling til skattereform

Torvik-utvalget la 19. desember 2022 frem sin innstilling til ny skattereform (NOU 2022:20).   I forbindelse med fremleggingen inviterte vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Registreringstidspunkt i Motorvognregisteret avgjørende for mva-plikt ved omsetning av elbil

Regjeringen har vedtatt å innføre mva på den delen av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr ved omsetning av elbiler. Avgiftsplikten ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom om uttaksmoms – økte kostnader på innleie av arbeidskraft ved oppussing av eiendom for salg eller utleie

Høyesteretts dom av 22.11.22 vil føre til økte kostnader på innleie av arbeidskraft til oppussing av eiendom for salg eller utleie. Dette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt - Husk merverdiavgiften!

Stortinget vedtok tidligere i år endringer i barnehageloven som blant annet vedrører dagens organisering av barnehager. Omorganisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteetaten utvikler ikke ny salgs- og kjøpsmelding

Høsten 2021 sendte Skatteetaten på høring et forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar: Fallgruver knyttet til kantine

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi holder frokostseminar om dette temaet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom - merverdiavgift på transaksjonskostnader fra utenlandsk leverandør?

Et norsk selskap engasjerte en finansiell rådgiver i utlandet, og endte med å gjennomføre et betydelig aksjekjøp. Da regningen kom, mente ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nyhet for bygge- og anleggsbransjen: utsatt MVA på omtvistede krav

Når leverandører i bygge- og anleggsbransjen sender faktura, må de samtidig innbetale mva-beløpet til staten. Dette gjelder selv om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen