<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Registreringstidspunkt i Motorvognregisteret avgjørende for mva-plikt ved omsetning av elbil

Regjeringen har vedtatt å innføre mva på den delen av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr ved omsetning av elbiler. Avgiftsplikten ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nå kan næringslivet søke om energitilskudd hos Enova

Enova sin energitilskuddsordning for næringslivet ble lansert 24. november. Ordningen er basert på ny forskrift - forskrift om midlertidig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom om uttaksmoms – økte kostnader på innleie av arbeidskraft ved oppussing av eiendom for salg eller utleie

Høyesteretts dom av 22.11.22 vil føre til økte kostnader på innleie av arbeidskraft til oppussing av eiendom for salg eller utleie. Dette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva gjør du når Arbeidstilsynet kommer på tilsyn?

De fleste trafikanter opplever usikkerhet og pulsøkning når de blir stoppet i rutinekontroller av politiet. Dette gjelder også bilføreren ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt - Husk merverdiavgiften!

Stortinget vedtok tidligere i år endringer i barnehageloven som blant annet vedrører dagens organisering av barnehager. Omorganisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteetaten utvikler ikke ny salgs- og kjøpsmelding

Høsten 2021 sendte Skatteetaten på høring et forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar: Fallgruver knyttet til kantine

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi holder frokostseminar om dette temaet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ett skritt nærmere en løsning på Schrems II

Nylig godkjente president Joe Biden en såkalt Executive Order (EO) som skal gi bedre beskyttelse for personer som blir utsatt for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom - merverdiavgift på transaksjonskostnader fra utenlandsk leverandør?

Et norsk selskap engasjerte en finansiell rådgiver i utlandet, og endte med å gjennomføre et betydelig aksjekjøp. Da regningen kom, mente ...

Les artikkelen